GARANTIA DE CONFORT

SALUT PER A L'EDIFICI

La restauració d’una façana, no és tan sols una operació de millora estètica i de revalorització d’un inmoble, sinó una qüestió de garantia de confort per a la gent que hi viu. Un bon manteniment de l’edifici és una assegurança de vida per al mateix, reduïnt el risc de l’aparició de futures patologies.

Conscients de la importància que un bon manteniment exterior té en la salut general d’un edifici, oferim tots aquells serveis necessaris per a la rehabilitació integral d’una façana.

  • Neteja de paraments, pedres naturals, marbres, obra vista i elimnació de fongs.
  • Treballs de paleteria, cosit i eliminació d’esquerdes, restauració de formigó, pavimentacions, etc.
  • Aplicació de pintures i revestiments per a façanes.
  • Restauració de serralleria.
  • Restauració fusteria i substitució de tancaments.
  • Muntatge d’envans pluvials.

 

Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes
Restauració de façanes